Usługi

Przy współpracy z klientami koncentrujemy się przede wszystkim na wypracowaniu korzystnych strategii prowadzenia działalności firm i rozwoju organizacji w szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym, tak aby nasi klienci mogli zdobyć przewagę nad konkurencją na rynku krajowym lub międzynarodowym.

Naszą dewizą jest tworzenie trwałych i przyjaznych relacji z klientami. Za kluczowe dla owocnej współpracy z klientami uznajemy zasady wzajemnego szacunku, partycypacji oraz otwartości i dobrej komunikacji. Razem, w procesie ciągłego doskonalenia, możemy tworzyć nową jakość i kreować świat, zgodny z naszą wizją, wyznawanymi zasadami i wartościami.

Usługi CF & IC służą przewidywaniu trendów rynkowych, podnoszeniu wartości firm / organizacji oraz poprawie jakości ich usług dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań i innowacyjnych strategii.

Creative Finance & Investment Consulting zachęca Państwa do zapoznania się i skorzystania z szerokiego wachlarza świadczonych usług:

Studia wykonalności i biznes plany

Creative Finance & Investment Consulting oferuje usługi przygotowania studiów wykonalności / biznes planów dla projektów inwestycyjnych zarówno dla sektora prywatnego jak i komunalnego (wodociągi i kanalizacja, odpady, drogi, rewitalizacja itd.). Dysponujemy wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrą złożoną z ekspertów w zakresie finansów, prawa, marketingu, technologii i inżynierii, zarządzania i organizacji usług. W opracowywaniu tych dokumentów kierujemy się najwyższą starannością, profesjonalizmem oraz międzynarodowymi standardami. Podchodzimy elastycznie do naszych usług, dlatego też zakres każdego studium wykonalności / biznes planu dopasowany jest do potrzeb klienta oraz celów projektu.

Standardowy zakres informacji jakie obejmują opracowywane przez nas studia wykonalności / biznes plany to:

 1. Podsumowanie i wnioski.
 2. Geneza i koncepcja projektu.
 3. Analiza opcji.
 4. Lokalizacja.
 5. Analiza rynku i strategia marketingowa.
 6. Analiza techniczno-technologiczna projektu.
 7. Zasoby ludzkie.
 8. Organizacja i zarządzanie projektem.
 9. Ocena środowiskowa.
 10. Nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne.
 11. Plan finansowania przedsięwzięcia.
 12. Analiza finansowa i ocena finansowo-ekonomiczna projektu.

Studia wykonalności / biznes plany przygotowywane przez CF & IC w celu pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej (Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności) czy innych programów pomocowych są opracowywane w oparciu o szczegółowe wytyczne przygotowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych.

Zapraszamy do współpracy z nami w zakresie opracowania Państwa studium wykonalności / biznes planu!

Kompleksowa obsługa i przygotowanie inwestycji

CF&IC wspólnie ze swoimi partnerami biznesowymi oferuje usługi przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych, przygotowania inwestycji, koordynacji procesu inwestycyjnego, nadzoru budowlanego oraz projektowania. Posiadamy wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę złożoną ze specjalistów w zakresie urbanistyki, architektury, konstrukcji inżynierskich, finansów oraz prawa. Jesteśmy w stanie przeprowadzić Państwa przez cały proces inwestycyjny począwszy od znalezienia terenu inwestycyjnego poprzez przygotowanie koncepcji po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Jesteśmy przygotowani do reprezentowania inwestora na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych:

 • działania rozpoznawcze - ocena możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz informacja o utworzonych konkurencyjnych terenach inwestycyjnych,
 • analiza formalno-prawna terenów inwestycyjnych,
 • koncepcja zagospodarowania terenu, w tym ocena stanu infrastruktury, analiza kosztów uzbrojenia,
 • kompleksowe badania geotechniczne, w tym określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych,
 • informacja o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji, w tym raport o barierach inwestycyjnych.

Kompleksowe przygotowanie inwestycji:

 • pomoc przy uzyskaniu terenu pod inwestycję,
 • sprawdzenie stanu formalno-prawnego terenu, w tym zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • opracowanie wstępnych założeń do warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • uzgodnienia dotyczące przyłączy technicznych,
 • uzgodnienia dotyczące lokalizacji budowli,
 • pomoc przy uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleń, decyzji i opinii, również w imieniu Inwestora,
 • opracowanie wstępnej dokumentacji technicznej i weryfikacja dokumentacji projektowej,
 • wstępne oszacowanie kosztów budowy i harmonogramu inwestycji,
 • studium wykonalności projektu inwestycyjnego,
 • raport oddziaływania na środowisko naturalne.

Koordynacja procesu inwestycyjnego:

 • opracowanie kosztorysów budowy oraz wszelkich opracowań kosztowych związanych z budownictwem,
 • opracowywanie i opiniowanie harmonogramów,
 • organizacja przetargów,
 • negocjacje umów,
 • wybór wykonawców/dostawców,
 • nadzory inwestorskie,
 • odbiory techniczne i urzędowe,
 • kontrola kosztów inwestycji,
 • doradztwo techniczne,
 • reprezentowanie inwestora przed organami administracji,
 • przeglądy techniczne,
 • świadectwa energetyczne,
 • organizacje ruchu.

Usługi projektowania:

 • projektowanie dróg,
 • projektowanie sieci wodno-kanalizacyjnych,
 • projektowanie sieci energetycznych,
 • projektowanie telekomunikacyjnych,
 • projektowanie obiektów budowlanych,
 • projektowanie pali fundamentowych.

Zapraszamy do współpracy z nami w zakresie kompleksowej obsługi i przygotowania inwestycji!

Analizy ekonomiczno-finansowe, ocena projektów inwestycyjnych i wyceny

Creative Finance & Investment Consulting oferuje usługi wykonania analiz ekonomiczno-finansowych dla przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto oferujemy usługi oceny finansowo-ekonomicznej projektów inwestycyjnych oraz wyceny przedsiębiorstw i nieruchomości. W dziedzinie tej dysponujemy doświadczoną kadrą złożoną z ekspertów z zakresu finansów i prawa. W naszych analizach i wycenach kierujemy się zawsze najwyższą starannością, profesjonalizmem oraz najlepszymi standardami. Podchodzimy elastycznie do naszych usług, dlatego też zakres naszych prac dopasowany jest do potrzeb klienta oraz celów analiz / wycen.

W ramach niniejszej usługi CF & IC wykonuje następujące prace:

 • Analiza finansowa przedsiębiorstw (analiza bilansu, rachunku wyników, rachunku przepływów pieniężnych, analiza wskaźnikowa, analiza porównawcza, analiza zdolności kredytowej itp.),
 • Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego (analiza dochodów, przychodów, wydatków bieżących oraz majątkowych, analiza wskaźnikowa w tym analiza wskaźników zadłużenia, analiza porównawcza, analiza zdolności kredytowej itp.),
 • Ocena finansowo-ekonomiczna opłacalności projektów inwestycyjnych:
  • analizy statyczne – rentowność, okres zwrotu projektu itp.,
  • analizy dynamiczne – wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), wartość bieżąca projektu (NPV),
 • Wycena przedsiębiorstw (metoda przepływów pieniężnych - DCF, metody wskaźnikowe i majątkowe itp.),
 • Wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.

Zapraszamy do współpracy z nami w zakresie analiz finansowo-ekonomicznych, wycen oraz oceny projektów inwestycyjnych!

Wieloletnie prognozy finansowe i plan inwestycyjne

Creative Finance & Investment Consulting oferuje usługi przygotowania wieloletnich prognoz finansowych i inwestycyjnych dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Dysponujemy w tym zakresie doświadczoną kadrą złożoną z ekspertów w zakresie finansów i prawa. W naszych pracach prognostycznych kierujemy się zawsze najwyższą starannością, profesjonalizmem oraz najlepszymi standardami. Podchodzimy elastycznie do naszych usług, dlatego też zakres naszych prac dopasowany jest do potrzeb klienta oraz celów przygotowywanych prognoz finansowych.

W ramach niniejszej usługi CF & IC wykonuje następujące prace:

 • Opracowanie wieloletnich prognoz finansowych i planów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw (prognozy sprzedaży, kosztów, sprawozdań finansowych – bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, analiza zdolności inwestycyjnych i kredytowych przedsiębiorstwa, analiza wskaźnikowa),
 • Opracowanie Wieloletnich Planów Finansowych (WPF) i Wieloletnich Planów Inwestycyjnych (WPI) dla jednostek samorządu terytorialnego (prognozy dochodów, przychodów i wydatków bieżących i majątkowych, analiza zdolności inwestycyjnych i kredytowych jednostki - szacuje środki finansowe, jakie samorząd może przeznaczyć z własnego budżetu na inwestycje oraz określa zdolność do wykorzystania i obsługi zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, analiza wskaźnikowa, w tym analiza wskaźników zadłużenia). Usługa WPI zawiera ponadto:
  • Procedurę zgłaszania, oceny i wyboru inwestycji,
  • Zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych wybranych do finansowania ze środków własnych i powiększonych o środki zewnętrzne według rodzajów,
  • Dokument WPI, który jest przedmiotem uchwały rady gminy.

Zapraszamy do współpracy z nami w zakresie przygotowania wieloletnich prognoz finansowych i inwestycyjnych!

Doradztwo przy pozyskaniu finansowania komercyjnego

Creative Finance & Investment Consulting oferuje usługi doradztwa przy pozyskaniu finansowania komercyjnego w formie emisji obligacji przedsiębiorstw, obligacji komunalnych, obligacji przychodowych, zaciągnięcia kredytu lub leasingu. Dysponujemy w tym zakresie doświadczoną kadrą złożoną z ekspertów w zakresie finansów i prawa. W pracach doradczych przy pozyskaniu finansowania kierujemy się najwyższą starannością, profesjonalizmem oraz najlepszymi standardami. Podchodzimy elastycznie do naszych usług, dlatego też zakres naszych prac dopasowany jest do potrzeb klienta oraz celów i formy pozyskania środków finansowych.

W ramach niniejszej usługi CF & IC wykonuje następujące prace:

 • Opracowanie prognoz finansowych dla podmiotu ubiegającego się o pozyskanie środków (spółka, jednostka samorządu terytorialnego) z uwzględnieniem wieloletniego planu inwestycyjnego, w tym analiza sytuacji finansowej oraz ocena zdolności kredytowej podmiotu,
 • Analiza możliwych form finansowania i kosztów pozyskania środków finansowych oraz wybór najlepszej formy finansowania dopasowanej do potrzeb klienta,
 • Zaproponowanie struktury oraz wstępnych warunków finansowania,
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji wymaganej w procesie pozyskania finansowania;
 • Finalizacja transakcji i pozyskanie środków w ramach wybranej formy finansowania.

Zapraszamy do współpracy z nami w zakresie doradztwa przy pozyskaniu różnych form finansowania komercyjnego!

Doradztwo przy pozyskaniu finansowania preferencyjnego i dotacji

Creative Finance & Investment Consulting oferuje usługi doradztwa przy pozyskaniu finansowania preferencyjnego z różnych instytucji (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska itp.) i dotacji z różnych programów pomocowych Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego itp. W dziedzinie tej dysponujemy doświadczoną kadrą złożoną z ekspertów z zakresu finansów, prawa, inżynierii budowlanej oraz ochrony środowiska. W pracach doradczych przy pozyskaniu finansowania kierujemy się zawsze najwyższą starannością, profesjonalizmem oraz najlepszymi standardami. Podchodzimy elastycznie do naszych usług, dlatego też zakres naszych prac dopasowany jest do potrzeb klienta oraz celów i formy pozyskania środków finansowych.

W ramach niniejszej usługi CF & IC wykonuje następujące prace:

 • Opracowanie prognoz finansowych dla podmiotu ubiegającego się o pozyskanie środków (spółka, jednostka samorządu terytorialnego itp.) z uwzględnieniem wieloletniego planu inwestycyjnego, w tym analiza sytuacji finansowej oraz ocena zdolności kredytowej podmiotu,
 • Analiza możliwych form finansowania i kosztów pozyskania środków finansowych oraz wybór najlepszej formy finansowania dopasowanej do potrzeb klienta,
 • Zaproponowanie struktury oraz wstępnych warunków finansowania,
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji wymaganej w procesie pozyskania finansowania;
 • Finalizacja transakcji i pozyskanie środków w ramach wybranej formy finansowania.

Zapraszamy do współpracy z nami w zakresie doradztwa przy pozyskaniu finansowania preferencyjnego i dotacji!

Doradztwo transakcyjne

Creative Finance & Investment Consulting oferuje usługi doradztwa transakcyjnego. Nasze usługi nastawione są na kreowanie wartości dodanej dla klientów angażujących się w transakcje kapitałowe. W pracach doradczych kierujemy się zawsze najwyższą starannością, profesjonalizmem oraz najlepszymi standardami. CF & IC świadczy usługi doradcze na wszystkich etapach transakcji na rzecz inwestorów branżowych oraz inwestorów finansowych. Zespół naszych ekspertów może świadczyć usługi zarówno dla strony kupującej, jak i sprzedającej. Podchodzimy elastycznie do naszych usług, dlatego też zakres prac dopasowany jest zawsze do potrzeb klienta oraz etapu i celu transakcji.

W ramach doradztwa transakcyjnego CF & IC wykonuje następujące usługi:

 • Pomoc dla strony kupującej (wycena / weryfikacja wyceny, struktura transakcji, Due diligence itp.),
 • Pomoc dla strony sprzedającej (wycena przedsiębiorstwa, struktura transakcji, proces poszukiwania inwestora itp.).

Zapraszamy do współpracy z nami w zakresie doradztwa transakcyjnego!

Taryfy dla sektora wodociągowo-kanalizacyjnego

Creative Finance & Investment Consulting oferuje usługi opracowania i weryfikacji wniosków o zatwierdzenie taryf wodociągowo-kanalizacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. CF & IC dysponuje w tym zakresie ekspertami w zakresie standardów wodociągowo – kanalizacyjnych i stanowienia taryf w sektorze wodociągowo - kanalizacyjnym. W naszych pracach przy stanowieniu taryf kierujemy się zawsze najwyższą starannością, profesjonalizmem oraz najlepszymi standardami. Podchodzimy elastycznie do naszych usług, dlatego też zakres naszych prac dopasowany jest do potrzeb klienta.

W ramach tej usługi CF & IC wykonuje następujące prace:

 • Opracowanie wniosku taryfowego:
  • Przygotowania indywidualnego modelu analiz ekonomicznych dla potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa,
  • Prognozy (rocznej lub wieloletniej) sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wod-kan,
  • Przygotowania wniosku taryfowego, uzasadnienia, załącznika tabelarycznego.
 • Weryfikacja wniosku o zatwierdzenie taryf:
  • Weryfikacja kosztów ujętych we wniosku taryfowym pod względem celowości ich ponoszenia,
  • Badanie zgodności taryfy i wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych z przepisami ustawy,
  • Opiniowanie procesu weryfikacji, uchwalania i ogłaszania taryf wodociągowo-kanalizacyjnych.

Zapraszamy do współpracy z nami w zakresie opracowania i weryfikacji wniosków o zatwierdzenie taryf wodociągowo-kanalizacyjnych!

Prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Creative Finance & Investment Consulting oferuje usługi opracowania prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp), zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W naszych pracach planistycznych kierujemy się zawsze najwyższą starannością, profesjonalizmem oraz najlepszymi standardami.

Prognoza skutków finansowych uchwalenia mpzp jest opracowywana przez CF & IC zgodnie z przepisami prawa i zawiera w szczególności:

 • Prognozę wpływu ustaleń mpzp na dochody własne i wydatki gminy, w tym na wpływy z podatku od nieruchomości i inne dochody związane z obrotem nieruchomościami gminy oraz na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Prognozę wpływu ustaleń mpzp na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
 • Wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu miejscowego, wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych.

Zapraszamy do współpracy z nami w zakresie opracowania prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego!

Strategie i programy rozwoju

Creative Finance & Investment Consulting oferuje usługi opracowania strategii i programów rozwoju dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Nasi eksperci posiadają duże doświadczenie praktyczne w przygotowywaniu strategii i programów rozwoju dla wielu firm i organizacji. W świadczeniu tych usług kierujemy się najwyższą jakością, profesjonalizmem oraz międzynarodowymi standardami. Podchodzimy elastycznie do naszych usług, dlatego też zakres świadczonych przez nas prac jest dopasowany do potrzeb klienta.

W ramach tych usług CF & IC wykonuje następujące prace:

 • Opracowanie strategii:
  • Analiza i raport o stanie organizacji w oparciu o metodologię Common Assessment Framework (Wspólna Metoda Oceny),
  • Analiza SWOT,
  • Formułowanie wizji, misji oraz celów strategicznych,
  • System wskaźników i miar postępu realizacji strategii,
  • Monitoring postępu realizacji strategii.
 • Opracowanie programów rozwoju lokalnego (PRL):
  • Analizy otoczenia społeczno-ekonomicznego,
  • Analizy środowiskowe,
  • Analizy demograficzne,
  • Planowanie zrównoważonego rozwoju,
  • Planowanie finansowe,
  • Systemy monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.

Zapraszamy do współpracy z nami w zakresie strategii i programów rozwoju!

Restrukturyzacja / Prywatyzacja

Creative Finance & Investment Consulting oferuje usługi restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. Nasi eksperci posiadają duże doświadczenie praktyczne w programach restrukturyzacyjno-prywatyzacyjnych przedsiębiorstw głównie komunalnych. W świadczeniu tych usług kierujemy się najwyższą jakością, profesjonalizmem oraz najlepszymi standardami. Podchodzimy elastycznie do naszych usług, dlatego też zakres świadczonych przez nas prac jest dopasowany do potrzeb klienta.

W ramach tych usług CF & IC wykonuje następujące prace:

 • Wspieranie inicjatyw prywatyzacyjnych w przedsiębiorstwach komunalnych,
 • Pomoc w dostosowywaniu zarządzania przedsiębiorstwem do warunków rynkowych w oparciu o takie metody jak: Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard) czy Zarządzanie w oparciu o wartość (Value Based Management),
 • Doradztwo przy wyborze ścieżki prywatyzacji i pozyskaniu inwestorów,
 • Przygotowanie analiz przedprywatyzacyjnych i wycen, szkolenie pracowników i zarządów przedsiębiorstw.

Zapraszamy do współpracy z nami w zakresie restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw!

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Creative Finance & Investment Consulting oferuje usługi doradztwa w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Dysponujemy w tym zakresie najlepszymi specjalistami w zakresie finansów i prawa. W pracach doradczych przy PPP kierujemy się najwyższą starannością, profesjonalizmem oraz międzynarodowymi standardami. Podchodzimy elastycznie do naszych usług, dlatego też zakres naszych prac dopasowany jest do potrzeb klienta oraz celów i formy PPP.

CF & IC oferuje przygotowanie wszystkich aspektów PPP, w tym:

 • struktura instytucjonalna, w tym organizacja i zarządzanie,
 • stosunki prawne: rzeczowe i zobowiązaniowe,
 • prawo korporacyjne,
 • prawo (otoczenie) administracyjne,
 • aspekty ekonomiczno – finansowe,
 • otoczenie prawne, m.in.: prawo gospodarcze, w tym dotyczące poszczególnych sektorów, finansowe, podatkowe, ochrony środowiska, zamówień publicznych, samorządowe, budowlane, pomocy publicznej krajowej i unijnej.

Zapraszamy do współpracy z nami w zakresie doradztwa przy Partnerstwie Publiczno-Prywatnym!

Doradztwo marketingowe i organizacja konferencji

Creative Finance & Investment Consulting oferuje usługi doradztwa marketingowego oraz organizacji imprez, eventów i konferencji dla firm. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w tym zakresie a oferowane usługi dopasowane są do potrzeb klienta. W naszych pracach kierujemy się zawsze profesjonalizmem oraz najwyższą wartością dla klienta.

W ramach tych usług CF & IC wykonuje następujące prace:

 • Przygotowanie i organizacja „pod klucz” imprez, eventów i konferencji,
 • Doradztwo marketingowe i przygotowanie materiałów reklamowych,
 • Doradztwo przetargowe.

Zapraszamy do współpracy z nami w zakresie doradztwa marketingowego oraz organizacji imprez, eventów i konferencji!

Suchowski Media, strony www, pozycjonowanie

Copyright © 2015 Creative Finance & Investment Consulting. All Rights Reserved. | Regulamin